תקנון הפעילות

 

 

מתפרסם בזאת תקנון מבצע שעורכת חברת מעדני יחיעם בע"מ

 • הגדרות
  1. "עורכת הפעילות" – חברת מעדני יחיעם בע"מ.

  2. "הפעילות" – ניחוש כמות שערים במשחקי גביע העולם (מונדיאל 2018) בהתאם לקבוצות ולמשחקים שיוצגו, אשר יקנה אפשרות לקבלת הפתעה מעורכת הפעילות, הכל בכפוף לעמידה בפרטי התקנון ומילוי פרטי המשתתף במקום הייעודי. מובהר כי השתתפות בפעילות אינה כרוכה בתשלום כלשהו ואין מצד עורכת הפעילות משום התחייבות למתן ההפתעה.
  3. "משתתף" – כל אדם או אישה מעל 18 בתחילת תקופת ההשתתפות אשר ימלא את הניחוש שלו ואת טופס ההשתתפות הנמצא באתר הפעילות בכתובת: https://yehiam.co.il/  במהלך תקופת ההשתתפות בלבד. להסרת ספק, מובהר בזאת כי מילוי טופס ההשתתפות באופן חלקי לא יאפשר השתתפות בפעילות.

  4. "תקופת ההשתתפות" – החל מיום ראשון, 1.7.18  ועד ליום שבת 7.7.18 (כולל).

  5. "ההפתעה"אחת מבין האפשרויות הבאות: 1. שובר לקניית מוצרי עורכת הפעילות ברשתות השיווק.; 2. צידנית ממותגת של עורכת פעילות ובתוכה מעדנים של עורכת הפעילות. בחירת המוצרים שישלחו בשובר ו/או בצידנית נתונה באופן בלעדי לשיקול הדעת של עורכת הפעילות. קבלת ההפתעה מותנית בעמידה בכל תנאי התקנון.

  6. בחירת המשתתף שיופתע: משתתף שינחש נכון (או בקירוב מסוים) את תוצאות כל המשחקים שהוצגו באותו יום בתקופת ההשתתפות. בכל יום יוכל לקבל את ההפתעה רק משתתף אחד. משתתף לא יוכל לקבל הפתעה יותר מפעם אחת במסגרת הפעילות.
 • פרשנות
  1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  2. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בנקבה או ברבים.
  3. כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ולא יינתן להן כל משקל בפרשנות תקנון זה.
 • כללי
  1. עורכת הפעילות תהיה רשאית להפסיק את הפעילות ו/או חלק ממנו ו/או לקצרו ו/או להאריכו ו/או להוסיף פרסים ו/או לערוך בו כל שינוי לרבות לגבי מועד הפעילות, בכל עת, בכפוף להוראות הדין, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט שכתובתו https://yehiam.co.il/.

  2. ניתן יהיה לעיין בתקנון זה במשרדיה של עורכת הפעילות הנמצאים בקיבוץ יחיעם במהלך שעות העבודה המקובלות ובכפוף לתיאום מראש בטלפון: 04-985-6076

  3. הודעה בדבר עריכת הפעילות תפורסם בעמוד הכניסה לאתר האינטרנט שכתובתו https://yehiam.co.il/

  4. עורכת הפעילות שומרת על זכותה לפרסם את הפעילות באמצעים נוספים.
 • תיאור פעילות
  1. כל משתתף זכאי למלא את הניחוש שלו לתוצאות המשחקים שיוצגו ע"י עורכת הפעילות באתר הפעילות ולמלא את פרטיו המלאים בטופס השתתפות, המאשר השתתפות בפעילות. לאחר מילוי מלוא פרטי המשתתף, יעברו פרטי המשתתף לעורכת הפעילות באופן מקוון והמשתתף יקבל אות אישור להשתתפותו, אותו יהיה עליו להציג בהתאם לדרישת עורכת הפעילות.

  2. משתתף אשר יעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה יקבל אפשרות לזכות בהפתעה. מובהר כי מלאי הצידניות מוגבל.
  3. תקופת ההשתתפות בפעילות תסתיים ביום שבת ה-7.7.18
  4. כל משתתף רשאי למלא ניחוש אחד בכל יום.
  5. המשתתף בפעילות מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה על אופי / תוכן ההפתעה.
  6. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוג ההפתעה בכפוף לשיקול דעתה המלא.
  7. עורכת הפעילות לא תאפשר למשתתף אשר קיבל הפתעה להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את ההפתעה בכל אופן שהוא.
  8. עורכת הפעילות שומרת לעצמה הזכות לעכב ו/או לבטל את ההפתעה בקרות אחד מהמקרים הבאים:
 1. חשש לאי תקינות ו/או זיוף.
 2. סירוב לאשר בחתימה קבלת ההפתעה.
 3. סירוב למסור את מלוא הפרטים.
 4. אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון.

 

  1. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שם המשתתף הזוכה בכל אמצעי מדיה ובכל מועד שתמצא לנכון, ובעצם שליחת טופס ההשתתפות וקבלת ההפתעה המשתתף מאשר לעורכת הפעילות לעשות כן.

  2. בלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת הפעילות תהיה רשאית שלא לאפשר את קבלת ההפתעה על ידי מי שזכה בו במעשה עבירה ו/או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

  3. עורכת הפעילות לא תהיה אחראית לטיב ההפתעה ו/או המתנה ו/או כל פגם ו/או ליקוי אשר יתגלה בו ו/או בכל חלק ממנו.
  4. המשתתף בפעילות פוטר את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה מכל טענה או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש ו/או אי התאמה ו/או חוסר שביעות רצון ו/או כל פגם אחר, אשר יתגלה בהפתעה.
  5. ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה לקבלת מסרים שיווקיים ופרסומות של עורכת הפעילות. פרטיו האישיים, אותם מסר המשתתף ישמרו במסגרת הפעילות, במאגר המידע של עורכת פעילות (להלן: "מאגר מידע"). המשתתף ו/או המבקש להשתתף מצהיר, כי ידוע לו כי מאגר מידע משמש למטרות פרסום ושיווק, לרבות דיוור ישיר. המשתתף רשאי לבקש את הסרתו ממאגר המידע ומתפוצת הדיוור.

 

 • הצהרות המשתתף
  1. בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא תקנון זה וקיבל עליו את הוראותיו.

  2. עורכת הפעילות רשאית, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי לדחות או להקדים כל תאריך ו/או מועד שנקבעו בקשר עם זכות המשתתף להפתעה כלשהי ומימושה.
  3. המשתתף ו/או המבקש להשתתף מסכים ומתחייב כי כל תקלה, איחור וכדומה, שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כוח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
  4. המשתתף ו/או המבקש להשתתף בפעילות מצהיר, מסכים ומאשר שידוע לו כי יתכן ועל אף מאמצי עורכת הפעילות, עשויים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושי דפוס ו/או של לוחות זמנים ו/או תקשורת ו/או מחשוב בכל שלב משלבי הפעילות, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלהשתתף בפעילות ו/או לזכות בפרס בפעילות ו/או לממשו ו/או לקבלו. המשתתף מסכים לפטור את עורכת הפעילות מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד.
  5. כל משתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפותו וקבלת ההפתעה עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים וכי בהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו, במסגרת הפרסומים האמורים ולרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורכת הפעילות וכתנאי להשתתפותו בפעילות, קיבל את כל ההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור.

 

 • הגבלת השתתפות
  1. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי, מנהלי, שותפי ובני משפחותיהם של עורכת הפעילות, וכן של כל מי שסייע לעורכת הפעילות בעריכת הפעילות לרבות יועצים, פרסומאים ובתי דפוס

 

נספח א' – הצהרת הזוכה

 

אני הח"מ  ____________ ת.ז ___________ מאשר ומצהיר בזאת כי קיבלתי את ההפתעה _______________ במסגרת  פעילות שערכה חברת מעדני יחיעם בע"מ (להלן: "החברה").

 

 1. הנני מצהיר/ה כי אין לי ולא יהיו לי כל טענה ו/או דרישה ו/או השגה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם ו/או מעבידיהם ו/או שולחיהם ו/או מי מטעמם בקשר עם עריכת הפעילות ו/או זכייתי בהפתעה.

 2. הנני מצהיר/ה על הסכמתי להשתתף (במידה ואדרש) בצילומים שיפורסמו בכל אמצעי פרסום שהוא שייבחר ע"י החברה לצורך פרסום החברה וזכייתי בפעילות. ידוע לי כי החברה רשאית אך אינה מחויבת לעשות שימוש בחומר צילומי שיעמוד לרשותה בתום הצילומים וכמו כן כי לא אהיה זכאי/ת לתשלום או תמורה כלשהם בעבור הצילומים.
 3. הנני מצהיר/ה כי אין ולא יהיו לי כל טענות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין טיב ו/או איכות ההפתעה.
 4. הנני מצהיר/ה כי הצהרתי זו ניתנה מרצוני החופשי לאחר שניתנה לי הזדמנות לעיין בתקנון הפעילות.