תקנון פעילות חודש רכיבים רעים במעדני יחיעם

  1. הגדרות

"אתר הפעילות" – דף הפייסבוק של "יחיעם"

"פייסבוק" – אתר האינטרנט www.facebook.com.

"עורכת הפעילות" – חברת "מעדני יחיעם" ו/או מי מטעמה.

"תקופת הפעילות" – מיום ה- 23.5 עד יום 31.5 ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת

הפעילות ו/או לבטלה על פי שקול דעתה הבלעדי ולא תשמע כל טענה לעניין זה.

"משתתף" – כל אדם בגיר וכשיר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות

המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1399) במהלך תקופת הפעילות, בעל פרופיל אישי פעיל

באתר פייסבוק, אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה. חברות ו/או

קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי בעלי פרופיל באתר פייסבוק אינם

רשאים להשתתף בפעילות זו. אדם שלו מספר פרופילים אישיים בפייסבוק רשאי לעשות

שימוש בפרופיל אחד בלבד במסגרת השתתפותו בפעילות זו.

"הפרס" – צידנית מעדנים

אין כפל מבצעים והנחות. משתתף הזכאי לפרס לפי פעילות זו ואשר לא מימש את הזכייה

בפרס או חלק ממנה לא יהיה זכאי לקבל פרס חלופי ו/או זיכוי ו/או פיצוי כספי כלשהו. הפרס

לא ניתן להמרה. עורכת הפעילות רשאית להחליף, בכל שלב, את הפרס ) כולו או חלקו( בפרס

אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

  1. פרשנות

2.1 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים

כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בכל מדיום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.2 בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פנייה בלשון נקבה ו/או

רבים.

 

  1. השתתפות בפעילות

על מנת להשתתף בפעילות על המשתתף לפעול כדלקמן במהלך תקופת הפעילות:

3.1. להיכנס לאתר הפעילות, ולאשר את האפליקציה.

3.2  לענות על השאלות המוצגות באפליקציה נכונה    

3.3. במהלך תקופת הפעילות תבחר עורכת הפעילות זוכה (כל משתתף עשירי) שענה על השאלות בצורה נכונה ונכנס להגרלה.

3.4 הזוכים בפעילות ייבחרו מבין העונים נכונה וכן הינם חברים בעמוד הפייסבוק של יחיעם   

3.5. המשתתפים שייבחרו על ידי עורכת הפעילות יוכתרו כזוכים ויקבלו, כל אחד, את

הפרס המפורט מעלה, וזאת בהתאם להחלטתה ובחירתה של עורכת הפעילות.

3.6. עורכת הפעילות תהא רשאית לבחור זוכים נוספים על פי שיקול דעתה הבלעדי. אדם

שאיננו עומד במלוא תנאיי הגדרת ה-"משתתף" כאמור לעיל, לא יהיה זכאי לקבלת

הפרס.

3.6. הפעילות כרוכה במינימום עשרה משתתפים בכל יום.

3.7. חל איסור מוחלט להעלות הסברים להלן: "תכנים"( בעלי אופי פוגעני

ו/או מבזה ו/או אלים ו/או מעליב ו/או גס ו/או פורנוגראפי ו/או כזה הפוגע בצורה

כלשהי בעורכת הפעילות ו/או בכל צד שלישי כלשהו. על מנת לשמור על אכיפתו של

סעיף זה תהיה עורכת הפעילות רשאית, אך לא חייבת, להפעיל מנגנון סינון בו תפסול

תמונות/תכנים שנשלחו על ידי משתתפים בניגוד לאמור בסעיף זה.

3.8. בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון זה ו/או יפעל בניגוד לדין, תהיה עורכת

הפעילות רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ו/או לבטל את זכייתו.

3.9. במהלך תקופת הפעילות ולאחריו תהיה עורכת הפעילות רשאית, אך לא חייבת, לפרסם

את שמות המשתתפים הזוכים ו/את תמונותיהם באתר הפעילות.

 

4 .איתור זוכים והענקת הפרסים

4.1 לאחר סיום תקופת הפעילות ובחירת הזוכים, תשלח עורכת הפעילות לזוכים הודעה

לחשבון הפייסבוק האישי של המשתתף הזוכה ו/או הודעת דואר אלקטרוני לכתובת

הדואר האלקטרוני המצוינת בחשבון הפייסבוק ו/או הודעה באתר הפעילות ו/או בכל

דרך אחרת שתקבע עורכת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת לצורך תיאום

מסירת הפרס. עם קבלת ההודעה, על הזוכה להשיב בהודעה חוזרת תוך 3 ימים.

במידה ולא תהיה אפשרות לשלוח הודעת זכייה לחשבונו של מי מהזוכים, תהיה עורכת

הפעילות פטורה מחובתה למסור את הפרס לאותו זוכה.

4.2  משתתף שזכאי לפרס ולא השיב להודעת עורכת הפעילות כאמור לעיל זכייתו תבוטל

והוא לא יהיה זכאי לקבלת שום פרס ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת

הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

במקרה שכזה תהיה רשאית עורכת הפעילות לבחור משתתף אחר כזוכה.

4.3 יובהר, כי לא תתקבל טענת זוכה, כי לא קיבל את הפרס לידו ובתנאי שהציגה עורכת

הפעילות רישום כלשהו כי הפרס נמסר ו/או מומש.

4.4 עורכת הפעילות אינה אחראית בשום אופן בגין זיהוי שגוי של הזוכה או הטוען לזכייה,

ולא תשמע כל טענה כי הפרס נמסר לאדם שאינו זוכה במקום לזוכה.

4.5 לעורכת הפעילות שיקול דעת בלעדי ומוחלט באשר לקביעת תוצאות הפעילות וזהות

הזוכים, והחלטת עורכת הפעילות בכל עניין הנוגע לאלה תהיה סופית, מוחלטת ובלתי

ניתנת לערעור.

 

  1. כללי

5.1. עורכת הפעילות וכל מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או

הוצאה שייגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין בפעילות, ניהולו,

תוצאותיו, כל פרס שיוענק במסגרתו ו/או כל הכרוך בכך.

5.2. ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף.

5.3. עורכת הפעילות וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים על כל תקלות באתר הפעילות ו/או

בכל אתר אחר ו/או מפעילות לא תקינה של ספקי אינטרנט כלשהם ו/או כל תקלה

אחרת מכל סוג ומין.

5.4 מובהר כי כל משתתף יוכל לזכות פעם אחת ובפרס אחד בלבד.

5.5. למשתתפי הפעילות ולכל מי מטעמם לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה מכל

סוג ומין בקשר לפעילות , לפרס, לתקנון ו/או לכל עניין אחר הקשור והכרוך בהם.

5.6. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות למתג את הפרס על פי שקול דעתה הבלעדי

והזוכה נותן בזאת את הסכמתו לשמירת המיתוג על המוצר.

5.7 עורכת הפעילות תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את אורך תקופת

הפעילות, לשנות את הפרס בכל שלב משלבי הפעילות, לשנות את כללי הפעילות

ולשנות את אופן בחירת הזוכים כמפורט לעיל, בהודעה שתינתן למשתתפים בכל דרך

שתבחר עורכת הפעילות.

5.8. למשתתפים לא תהא כל טענה בדבר סיום הפעילות כאמור או בדבר שינוי תנאיו.

5.9. עורכת הפעילות תהא רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט לבטל את הפעילות בכל עת

בהודעה שתתפרסם באתר הפעילות, ולא תהיה למשתתפים כל זכות או טענה בנוגע

לכך.

5.10. בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון ומקבל

עליו את הוראותיו במלואן. ובידה ויתברר כי מועמדים לזכייה לא עמדו בכל תנאי

התקנון ו/או פעלו שלא כדין אז תיפסל זכייתם ללא מתן התראה או נימוק מוקדם

כלשהו.

5.11. כל חבות מס בגין זכייה בפרס תחול על המשתתף.

5.12. עובדי עורכת הפעילות, WAVEDIGITAL ובני משפחותיהם רשאים להשתתף בפעילות אולם לא יהיו זכאים לזכייה בפרס. "בני משפחה" לעניין סעיף זה לרבות הורים, אחים, הורי הורים וילדים/ות.

5.13. תקנון זה מצוי באתר הפעילות ובמשרדי עורכת הפעילות.

5.14. מקום השיפוט לגבי כל תביעה נגד עורכת הפעילות בכל עניין הנובע מפעילות זו, יהיה

בבית המשפט המוסמך במחוז מרכז בלבד.

5.15. למען הסר ספק, הפעילות הינה לצורכי פעילות שיווקית גרידא ומוכרעת על ידי יכולת

יצירה ומקוריות, והיא לא תחשב כאחת הפעילויות המוגדרות בסעיף .99 לחוק

העונשין, התש"ז-1333.